Beloningsbeleid

Sinds de oprichting van Stichting WeitjeRock proberen we te zorgen voor een zo eerlijk mogelijke beloning van iedereen die bij ons festival betrokken is. We onderscheiden daarbij een aantal verschillende groepen:

 

Artiesten

Stichting WeitjeRock sluit aan bij de sectie Uitvoerende Kunstenaars (muzikanten) van de Sena, dat de rechten van muzikanten en muziekproducenten regelt. De gagenorm die door ons gehanteerd wordt is vanaf 2024 € 320 per muzikant per concert. Dit wil overigens uiteraard nog niet zeggen dat een dergelijke minimale gage recht doet aan de inspanning die een individuele artiest moet leveren om een optreden (doorgaans 45 minuten) op ons festival te kunnen verzorgen. De kern is daarom voor ons respect voor artiesten en een beloning die aansluit bij de (vaak enorme) inspanningen die zij moeten doen om tot hun podiumpresentatie te komen.

 

Vrijwilligers

Jaarlijks werken we met meer dan 200 vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen gratis toegang tot het festival en een T-shirt. Daarnaast krijgen vrijwilligers gratis maaltijden en dranken tijdens hun diensten. Eventueel gemaakte extra kosten ten behoeve van de uitvoering van het festival kunnen gedeclareerd worden.

 

Personeel
WeitjeRock heeft geen personeel in dienst. Voor zaken als techniek, productie en dergelijke werken we samen met professionele bedrijven binnen de sector. We onderschrijven voor ons beloningsbeleid de cao voor Nederlandse Poppodia en -Festivals. In de bepaling van de afkoopsom die we met het ingeschakelde bedrijf afspreken, gaan we uit van het uurtarief dat binnen de van toepassing zijnde schaal valt.

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting WeitjeRock is onbezoldigd.  Eventueel gemaakte extra kosten ten behoeve van de uitvoering van het festival kunnen gedeclareerd worden.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting WeitjeRock is onbezoldigd. Eventueel gemaakte extra kosten ten behoeve van de uitvoering van het festival kunnen gedeclareerd worden.

 

Vertrouwenspersoon/klachten

Iedereen moet zich veilig voelen tijdens het werken voor of bezoeken van Stichting WeitjeRock. In de manier waarop mensen met elkaar omgaan kan bewust of onbewust grensoverschrijdend gedrag voorkomen. 

Wanneer een ongewenste situatie ontstaat die niet op de werkvloer of op het festival opgelost of besproken kan worden, kunnen mensen zich richten tot de vertrouwenspersoon van Stichting WeitjeRock. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en ondersteunt bij mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon behandelt alle gesprekken vertrouwelijk. In eerste instantie worden mensen verzocht zich te wenden tot de interne contactpersonen. Wie liever spreekt met iemand die geheel niet verbonden is aan Stichting WeitjeRock kan terecht bij Mores Online, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de culturele sector.

Vertrouwenspersonen
            1. Intern (Bestuur): Anne van de Calseijde / anne@weitjerock.com / 0630404607
            2. Extern (Mores Online):   https://mores.online of 088-111 9950